Feiten & wetenswaardigheden


Wetenswaardigheden uit de geschiedenis en het heden van Vlieland.

INHOUD: 

 • ONTSTAAN VAN VLIELAND
  Zee, wind en water hebben eeuwenlang hun invloed uitgeoefend op onze kust en zo ook op Vlieland, dat een deel uitmaakte van het vaste land. Het ontstaan van het eiland is hoogstwaarschijnlijk door het graven van kanalen en afwateringen naar de zee door kloosterbroeders van Ludinga (klooster bij Achlum, in de buurt van Harlingen) te danken. 
  Rond 1230 gaf graaf Willem II Vlieland, dat toen nog één was met Eyerland, aan de monniken van dit klooster. 
  Het uitgestrekte gebied rond het westelijk gedeelte van Vlieland had enige betekenis voor landbouw en visserij. Om een betere verbinding met dit gebied te verkrijgen groeven de monniken een kanaal bezuiden Vlieland langs, richting West-Vlieland. Rond 1237 kwam men dicht bij de Oceanus Germanicus (nu de Noordzee) terecht. Tijdens een zware storm werd er een gat in de duinenrij geslagen en zocht het water gretig haar weg langs het gegraven kanaal. Een enorme overstroming zorgde ervoor dat nu ook Harlingen aan zee kwam te liggen.De naam Vlieland is waarschijnlijk afgeleid van het "Insula Fle'; wat betekent: het eiland bij de Flevostroom.

 • WEST-VLIELAND EN OOST VLIELAND
  Vlieland bestond vroeger uit twee dorpen, t.w. West-Vlieland en Oost Vlieland. Voordat Oost-Vlieland van enige betekenis voor het eiland werd, was West-Vlieland al een welvarend dorp. Tot 1590 gebruikten West-Vlieland evenals Oost-Vlieland hetzelfde lakzegel, een dorre boom met gotisch rondschrift "Flidunen". Op 13 september 1590 werd door Johan van Oldenbarneveldt ook Oost-Vlieland een eigendomszegel gegeven. Men kreeg van de Staten van Holland en West-Vriesland een vergunning: "Te doen maken een Zeegel ende daarinne te voeren een Zwarte Lootsboot zeylende in zee". In de gouden zeventiende eeuw voor Vlieland telde het eiland ruim 70 commandeurs van de walvisvaart en verschillende kapiteins ter koopvaardij. West-Vlieland werd echter het slachtoffer van het stuivende duinzand en de onophoudelijke aanvallen van zee. De stormvloeden van 1717 en 1727 werden tenslotte de ondergang van het dorp. Oost-Vlieland was toen nog het enige bestaande dorp.
  Oost-Vlieland was toen nog het enige bestaande dorp. Het groeide snel, ook al omdat zich op de Vlierede steeds gevoelsmatiger koopvaarders en oorlogsschepen tot vloten verzamelden.

 • GEOLOGISCHE EN GEOGRAFISCHE ONTWIKKELING
  In het begin van het Holoceen (plm. 10.000 jaar geleden) lag de zuidelijke Noordzee droog. Het gebied is waarschijnlijk ook bewoond geweest gezien de diverse vondsten die er zijn gedaan. De zeespiegel steeg door het afsmelten van ijs. Daar het afsmelten vervolgens geleidelijk doorging was er gelegenheid voor golven en stromingen om barrieres op te bouwen, nl. een serie langgerekte zandbanken zgn. strandwallen of schoorwallen. In de lager gelegen gebieden ontstonden veengebieden en wadden. Veengebied ontstond doordat land achter de schoorwal wisselend onder water en droog stond. Er ontstond een weelderige plantengroei.

 • BESTUUR EN BEVOLKING
  Bestuur: In de 13e eeuw was Vlieland zelfstandig onder gezag van Friesland. In 1615 namen de Staten van Holland het bestuur over (men had in die periode meer betrekkingen met Zuid-Holland, i.v.m. postverbinding en zeevaart). Pas in 1942 kwam Vlieland weer bij Friesland. Hieruit blijkt dat de bevolking van Vlieland van oorsprong Fries is met Scandinavische invloeden (mensentypen, taalgebruik, naamgeving en gewoonten herinneren hieraan).
  Eveneens herkent men Deense invloeden in de klederdracht, welke de Vlielanders droegen.

 • BEROEPEN,BESTAAN EN ONTWIKKELING
  West-Vlieland leefde hoofdzakelijk van de walvisvaart en het boerenbestaan. Oost-Vlieland bestond na de ondergang van West-Vlieland hoofdzakelijk van de handelsvaart en de daaruit voortvloeiende nevenbedrijven zoals:
  loodsdiensten- onderhoud en reparatie - uitrusting en proviand - berichtgeving en voor slechtere tijden was jutten een erg belangrijke bezigheid. 
  Doch door de eenzijdige Vlielandse economie vestigden zich geen reders meer op het eiland, maar meer in Holland. Er was geen mogelijkheid voor een boerenbestaan, zoals op West-Vlieland. De met zeevaart verbonden nevenactiviteiten namen in betekenis af en voor de visserij was er geen thuismarkt meer. In de 19e eeuw liep de bevolking sterk terug tot plm. 500 inwoners. Het loodswezen en douanediensten bleven van betekenis. De door burgemeester Molenaar opgerichte zeevaartschool verdween na diens vertrek, zodat het ook spoedig met het loodswezen afgelopen was. Men heeft destijds overwogen het gehele eiland te ontruimen. Doch de opkomst van het toerisme deed de middenstand weer opleven. Doordat er meer vrije tijd beschikbaar kwam en de financien het toelieten, ging men meer reizen. Zo ontdekte men Vlieland als uniek vakantieoord.

 • DORP OOST-VLIELAND
  Het eiland telt een dorp, genaamd Oost-Vlieland. Door zijn cultuurhistorische waarde is de dorpskern in 1971 aangewezen tot beschermd dorpsgezicht. In de kom van het dorp komen 39 panden voor die als monument zijn ingeschreven. In de loop van de jaren is er een aantal "tweede woningen" in de dorpskern gekomen (vooral na de buitenwerkingstelling van de woonruimtewet 1947). Van de 150 panden in de Dorpsstraat zijn dat ongeveer 40 woningen. Dit tast de leefbaarheid van de dorpskern in hoge mate aan. Teneinde aan dit euvel paal en perk te stellen, is op basis van artikel 168 van de gemeentewet een gebruiksverordening op woningen vastgesteld. Of deze regeling in de praktijk toegepast kan worden, moet nog worden afgewacht. Dankzij belangrijke a.c.w. subsidies is het mogelijk geworden om het straatbeeld van de Dorpsstraat weer in de oude stijl terug te brengen. Gelijktijdig hiermede is de riolering vernieuwd en zijn klassieke straatlantaarns geplaatst.

 • PLANOLOGIE
  Het gehele eiland is bedekt met bestemmingsplannen. Deze zijn onder te verdelen in bestemmingsplannen voor het dorp, het havengebied en bedrijventerrein, het zomerhuizengebied en het buitengebied (natuurgebied en kampeerterreinen). Voor het gedeelte van de Waddenzee dat aan de gemeente is toebedeeld is er een bestemmingsplan om ook dat gedeelte een bescherming tegen ongewenste ontwikkelingen te geven. Door de gezinsverdunning en de behoefte om reeds op jongere leeftijd zelfstandig te wonen, en door gebruik van goede woonruimte voor vakantie doeleinden (tweede woningen) is het helaas nog steeds noodzakelijk dat er woningen gebouwd worden. Zo voorziet het opgestelde nieuwe bestemmingsplan "Oost-Vlieland, uitbreiding" in de bouw van een dertigtal woningen ten westen van de bestaande nieuwbouw. Jammer genoeg gaat dit nog steeds ten koste van het natuurgebied. Via verordeningen en een actief aankoopbeleid probeert de gemeente, met name in de Dorpsstraat het tweede woningbezit tegen te gaan, zodat de aanslag op het natuurgebied zo veel mogelijk kan worden beperkt.

 

 • VUILVERWERKING
  Op Vlieland dragen het gemeente bestuur en de OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwerking Friesland) zorg voor de vuilafvoer. Voorheen had Vlieland een eigen vuilstortplaats, die in 1986 werd gesloten. Uitbreiding in een natuurgebied was niet wenselijk, zodat er een andere oplossing werd gezocht. Momenteel is er een overslagplaats waar het opgehaalde vuilnis wordt overgeladen in containers. Deze containers worden naar de vaste wal vervoerd, waar de OLAF zorgt voor verdere verwerking. Omdat niet van deze vuiltransporten kan worden afgezien heeft het gemeentebestuur in 1992 besloten over te gaan tot de bouw van een nieuw vuilverzamelperron. De nieuwste technieken worden toegepast, waarmee Vlieland binnen de OLAF-gemeenten een voorbeeldfunctie heeft gekregen.
  De kosten voor het afvoeren en verwerken van de vuilnis worden door de OLAF gedragen, die deze kosten omslaat over de gemeenten die bij het OLAF zijn aangesloten.
  Per jaar wordt er vanaf Vlieland plm. 1.200 ton vuilnis afgevoerd en daarnaast een hoeveelheid bouw- en sloopafval, chemisch afval en overig groot afval. In 1993 is overgegaan tot het gescheiden inzamelen van het afval in GFT-afval (groente-, fruit-, tuinafval) en restafval. Evenals het huisvuil zorgt de gemeente ook voor het afvoeren van het oude glas. Per jaar wordt er plm. 90 ton glas ingezameld. Naar alle waarschijnlijkheid zal een scheiding in bont- en wit glas worden ingevoerd.

 • DEFENSIE
  Vlieland bezit een militair oefenterrein op de Vliehors. De Koninklijke Luchtmacht en overige NAVO-luchtmachten gebruiken deze immense zandvlakte, waar het gehele jaar oefeningen plaatsvinden met militaire vliegtuigen (enige beperking is dat er in het zomerseizoen niet met explosieve bommen mag worden geopereerd);

 • KAMP DE VLIEHORS bevond zich bij het begin van de Vliehors. Hier werd met tanks geoefend. Per oktober 2004 zijn alle activiteiten beëindigd.
  In 1956 rolden de eerste centurion tanks het strand van Vlieland op en had de Landmacht, naast de toen al gevestigde Luchtmacht, Vlieland ontdekt als oefengebied. Eerst was er alleen een tentenkampement. Op 26 januari 1961 werden de tenten vervangen door permanente gebouwen, en was het CSK -Cavalerie Schiet Kamp - op Vlieland een feit.
  Op 1 oktober 2004 heeft het CSK -officieel 'Kamp de Vliehors' geheten, de faciliteiten aan de luchtmacht overgedragen en is het CSK op 4 dagen na 48 jaar op Vlieland gestationeerd geweest. Op het terrein is thans een zonnepark gerealiseerd.

 • VUURTOREN
  Op het 40 meter hoge Vuurboetsduin staat de 18 meter hoge vuurtoren. In 1973 hebben drie kwiklampen de grote 100.000 kaars lichtsterke gloeilamp vervangen. De lampen zitten opgesloten tussen een stelsel van fijngeslepen lenzen en prisma's die het vermogen van 2000 Watt nog 70 maal versterken. Het licht bestraald een afstand van plm. 40 kilometer. De uitkijkpost op palen, die naast de toren staat en vanuit die toren bereikt kan worden is in 1929 gebouwd. Van hieruit heeft men een goed uitzicht over de noordzee. Vlieland heeft reeds een vuurtoren sinds 1836. Toen verving een stenen toren de een paar eeuwen oude houten vuurbaak, waarin een open vuur brandde. De stenen toren werd vervangen door de huidige. In 1986 werd de gehele koepel van de vuurtoren vervangen. De oude koepel was roestig en lekte daardoor. De nieuwe koepel is gemaakt van o.a. roestvrijstaal en plexiglas en weegt 10.000 kg. Sinds 1990 is de vuurtoren weer voor bezichtiging toegankelijk. Vanaf de trans heeft u een schitterend uitzicht over de Waddenzee, de Noordzee en het eiland. 

 • SAMENSTELLING GEMEENTERAAD
  Gemeenteraad
  De huidige gemeenteraad van Vlieland bestaat uit 9 leden en is gekozen met de verkiezingen van maart 2010.
  De samenstelling van de gemeenteraad is als volgt:
  Nieuw Liberaal Vlieland 4 zetels; Groen Wit 3 zetels en Algemeen Belang Vlieland 1 zetel.
  De gemeenteraad vergadert in de regel op de laatste maandag van de maand.
  Het vergaderschema is terug te vinden op de site van de gemeente. Ongeveer een week voorafgaand aan de raadsvergaderingen zijn de raadsvoorstellen hier terug te vinden.

  SAMENSTELLING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Burgemeester : Mevrouw C. Schokker.
  Wethouder : Dhr. R. Hoekstra (NLV).
  Wethouder : Mevr. E. de Ruijter (GW).
  Gemeentesecretaris: Dhr. R. Lanting.

 

 • BEVOLKINGSONTWIKKELING 
  1947: 629
  1960: 728
  1965: 872
  1974: 1032
  1979: 1047
  1981: 1048
  1983: 1054
  1986: 1060
  1990: 1092
  1991: 1091
  1992: 1117
  1995: 1147
  1998: 1151
  2002: 1195
  2016: 1088 


 

 • OPPERVLAKTEN EN LANDSCHAPSTYPEN

De gemeente Vlieland beslaat een oppervlakte van 32.050 hectare, die bestaat uit:

- buitenwater: 27.896 hectare

- binnenwater: 66 hectare

- land: 3.974 hectare


Het oppervlakte land kan als volgt worden ingedeeld:

- duinen: 1.200 hectare

- bos: 280 hectare

- Kroonspolders: 200 hectare

- bebouwing: 40 hectare

- stranden: 100 hectare

- Vliehors: 2.116 hectare

- Richel: 116 hectare • WERKGELEGENHEID EN BEROEPSBEVOLKING
  De beroepsbevolking bedraagt ca. 464 personen. Dit betreft 166 vrouwen en 298 mannen. 83.5 % werkt in de woongemeente en ca. 12.5 % buiten de woongemeente (onder deze laatste catogorie vallen zeevarenden, dienstplichtigen en mensen die regelmatig op de vaste wal verblijven, doch op Vlieland blijven ingeschreven).
  De onderverdeling van de op Vlieland werkzame beroepsbevolking is procentsgewijs als volgt:
  tak van werkgelegenheid arbeidsplaats in %
  Horeca | ca. 30%
  Detailhandel/bank | ca. 12 %
  Defensie | ca. 5%
  Overheid | ca. 12% 
  Openbaar vervoer | ca. 5% 
  Nijverheid | ca. 15%
  Onderwijs | ca. 5% 
  Overigen | ca. 16% 

 • KERK
  Er is op Vlieland maar één kerk: deNicolaaskerk van de Protestante Gemeente aan het Kerkplein. In deze kerk worden gezamenlijke diensten gehouden.
  De kerkelijke gezindte onder de Vlielandse bevolking is als volgt:
  Geen | 47,0%
  Nederlands Hervormd | 31,0%
  Gereformeerd | 5,5%
  Roomskatholiek | 8,5%
  Overigen | 8,0%
  Meer informatie over de Nicolaaskerk vindt u hier.

 • SCHOLEN
  Brede school ''De Jutter" - basis- en middelbaar voortgezet onderwijs.
  Voor elke andere vorm van onderwijs moeten de eilander kinderen naar de vaste wal.


 • SOCIAAL MEDISCH

        Verzorgingscentrum "De Uiterton".
        Tandarts - per februari 2019 geen tandarts.
       Gemeente artsen (2)
        Fysiotherapeuten (2)


 • SOCIAAL CULTUREEL
  Sociaal cultureel centrum "de Vliering"
  Openbare bibliotheek
  Slechtweeraccomodatie (sporthal en zwembad Flidunen)
  Centrum voor informatie en educatie "De Noordwester"
  Cultuur historisch museum "Het Tromp's Huys"
  Recreatiegebouw "de Bolder"
 • OVERIGE VOORZIENINGEN
  Postagentschap bij servicepunt Dorpsstraat 120.
  Politiebureau
  Waterleiding (eigen station Vitens)
  Electriciteit via de vaste wal .
  Het eiland is sinds 1986 op het landelijke aardgasnet aangesloten.
  De dierenarts bezoekt het eiland 1 maal per zes weken.


 • VERKEER
  De verbinding tussen de vaste wal en het eiland wordt verzorgd door de Rederij Doeksen. Het gehele jaar is er driemaal daags een bootverbinding. Ook wordt er dan een sneldienst onderhouden. Gedurende de zomerperiode wordt er onder voorbehoud tussen Vlieland en Terschelling vrijwel iedere dag een dienst onderhouden. Ook is het mogelijk Texel te bezoeken hier gaat, onder voorbehoud, in juni t/m augustus dagelijks een boot naar toe.

 • TOERISME
  Het toerisme op het eiland is al aan het begin van deze eeuw begonnen. De VVV Vlieland werd opgericht in 1906. Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde het zich veel sterker dan voor die tijd. Deze sterke groei liep van 1950 tot 1975, waarna er een duidelijke afname was van het totaal aantal bedden, dit als gevolg van renovaties die hebben plaatsgevonden na 1975. Op zich een verbetering van kwaliteit, maar dit zou een vermindering van het totaal aantal bedden betekenen, wat nu gedeeltelijk wordt opgevangen door een verlenging van de toeristische voor- en naseizoen.
  Het totaal aantal bedden is nu 7550, door een uitbreiding van de jachthaven met een gedeelte van de voormalige werkhaven. 
  Het totaal aantal gasten, dat het eiland per jaar bezoekt bedraagt plm. 130.000. Helaas wordt er geen gemeentelijk gastenstatistiek meer bijgehouden, zodat een totaal aantal overnachtingen bij benadering wordt aangegeven op plm. 500.000 per jaar.

 • GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLIELAND
  Het zeewater heeft veel invloed op de temperatuur. 's Winters voorkomt het relatief warme zeewater lage temperaturen, terwijl het zomers minder snel warm wordt en gauw kan afkoelen. Het moet in de winter ook wel heel hard vriezen, wil er in zee ijsvorming voorkomen, het zeewater bevriest nl. pas als het plm. -2 graden celcius is. Doordat het water zo langzaam in temperatuur toe- en afneemt, is het naseizoen op Vlieland vaak lekker warm. De temperatuur verschilt natuurlijk ook als er wind is. En wind staat er op Vlieland bijna altijd. Zuidenwind is warmer, westelijke wind is onvoorspelbaar en oostenwind is vaak koud. Misschien dat er op Vlieland dan niet zulke hoge temperaturen voorkomen, er valt in ieder geval nooit erg veel regen. In verhouding met het vaste land valt er jaarlijks een kleinere hoeveelheid neerslag.

 

 • ONTSTAAN VAN EB EN VLOED
  Getijden ontstaan door het regelmatig opkomen en weer zakken van het zeewater, als gevolg van de aantrekkingskracht door de zon en maan. De zon heeft door haar grotere afstand tot de aarde niet half zoveel invloed als de maan. Door de omloopsnelheid van de maan (24 uur en 50 minuten) treden per etmaal dus ca. twee getijdencyclussen op, eb en vloed.
  Het water op aarde wordt door de maan aan de nabijgelegen zijde het sterkst aangetrokken en aan de andere zijde het minst. Hierdoor treedt op die twee punten vloed op. De werkzame kracht is het verschil tussen de werkelijke aantrekking door de maan en de waarde daarvan in het centrum der aarde. 

 • BEBAKENING
  Sinds 1978 is de gehele bebakening aangepast aan een systeem dat binnen enkele jaren in alle West-Europese wateren wordt toegepast. 
  - Spitse groene tonnen geven de stuurboordkant van het vaarwater aan.
  - Stompe rode tonnen geven de bakboordzijde aan.
  Zgn. Cardinale tonnen geven de scheidingen van vaarwaters aan. Zij geven aan langs welke zijde men moet varen. Deze tonnen hebben een geel en zwarte kleur. De cardinale tonnen hebben 's nachts een wit licht.
  Deze lichtboeien branden op elektriciteit. De lichten gaan branden zodra een elektrische cel daartoe het sein geeft. Ook de rode en groene tonnen zijn plaatselijk voorzien van een rood of groen licht.

 • DE TWEE MUSEA OP VLIELAND:
  HET BEZOEKERSCENTRUM 'De Noordwester'
  In 1984 werd het bezoekerscentrum geopend. Een centrum waar uitvoerige informatie wordt gegeven over het eiland. Naast een bijzondere collectie wetenswaardigheden over de flora en fauna, wordt men geïnformeerd over het ontstaan van het eiland, wat de mensen er in de loop van de eeuwen mee deden, hoe zij er leefden, woonden en werkten. Diashows, videofilms, extra exposities en aquariumcomplex tonen de bezoeker hoe mooi het op en rond Vlieland wel is.
  Alles wat in de Noordwester is te zien, is in een bepaalde volgorde achter elkaar gezet, zo wordt er een verhaal verteld.

 • CULTUUR HISTORISCH MUSEUM TROMP'S HUYS
  Jarenlang is het museum een grote herinnering geweest aan de laatste bewoners, de familie Akersloot. Vooral haar grote collectie schilderijen van Betzy-Akersloot-Berg, nam tot voor kort een grote plaats in.
  Bewaard gebleven zijn een kuiperij, zeilmakerij, klompenmakerij, touwslagerij, mattenvlechterij en een anjovisinleggerij. Daarnaast bezit het museum een schitterende zilver collectie en een groot aantal antieke klokken.

 • OP VLIELAND HOEFT U ZICH NIET TE VERVELEN...

Wandelen ... Op Vlieland kunt u naar hartelust wandelen, door de duinen, bossen en langs het strand en wad. Bij de VVV zijn routebeschrijvingen van SBB te verkrijgen. Deze wandelingen duren plm. anderhalf uur.

Fietsen ... Vlieland is een fietseiland bij uitstek. Er is zeker 25 kilometer aan fietspaden aangelegd. De VVV en de fietsverhuurbedrijven hebben verschillende routes voor u.


Watersporten
... De Waddenzee is bijzonder geschikt voor diverse takken van watersport. Wat dacht u van b.v. surfen en kanoën. Zwemmen kunt u het beste aan het Noordzeestrand.

Midgetgolfbaan ... Vlak achter de veerdam, in het bos, ligt de midgetgolfbaan "Eldorado" een gezellige attractie voor jong en oud. "Eldorado" heeft achttien verschillende banen met verschillende moeilijkheidsfactoren.

Tennissen ... Er zijn diverse tennisbanen op Vlieland, waarop u naar hartelust een balletje kunt slaan. Denkt u er wel aan dat u van tevoren moet reserveren.

Bibliotheek ... Een regenachtige vakantiedag, of juist met een boek in de zon. De bibliotheek is gevestigd in de Brede School 'De Jutter' aan de Lutinelaan.

Zwembad Flidunen ... Zwemmen in de zee is op zich een hele belevenis maar u kunt natuurlijk ook in het zwembad Flidunen terecht. Het zwembad is overdekt en heeft een watertemperatuur van plm. 27 graden (indien geopend).Paardrijden ... Heerlijk is het om op een paard langs de vloedlijn te galopperen. Door de bossen en duinen zijn een keur van ruiterpaden aangelegd die u langs de mooiste plekjes van het eiland voeren.

Busrit over het eiland ... Een andere manier om het eiland te bekijken dan per fiets is per bus. Deze rit brengt u via het meest oostelijke deel van het eiland naar het westelijk deel tot "het Posthuys". Deze busritten worden echter uitsluitend als lijndienst uitgevoerd.

Bowlen/Kegelen ... Een avondje sportief uit? Wat dacht u van bowlen of kegelen in het Strandhotel Seeduyn. De bowling- en kegelbanen zijn volautomatisch. Denkt u eraan dat u de banen van tevoren moet bespreken.

Historie ... Het "Trompshuys" ... In het oudste gebouw op Vlieland, is het cultuurhistorisch museum het "Trompshuys" gevestigd, met een waardevolle collectie historische voorwerpen. Tevens worden er exposities van uiteenlopende aard gehouden.

Sauna/Solarium ... Gezonde ontspanning na een welbestede vakantiedag biedt een bezoek aan een van de sauna's op het eiland. Bij deze sauna's vindt u ook het Turks stoombad en het solarium.

Vliehors Expres ... Voor de avonturiers onder u. Een tocht over het westelijke gedeelte over het eiland per omgebouwde legertruck. U brengt een bezoek aan het reddingshuisje waar u ook nog een leuke expositie kunt bekijken.

Horeca ... Voor een gezellig hapje of drankje buitenshuis zijn er op het eiland volop mogelijkheden. Zie rubriek OP VLIELAND.

Vuurtoren ... In 1990 is de vuurtoren sinds lange tijd opengesteld voor publiek. Vanaf de toren heeft u een schitterend uitzicht over een groot gedeelte van het eiland. Een bezoek hieraan mag zeker niet aan uw vakantie ontbreken.

Excursies ... De Noordwester organiseert diverse excursies o.a. door het vogelbroedgebied de Kroonspolders. Ook de wadexcursie is zeker de moeite waard.

Nicolaaskerk ... Deze oude gerestaureerde kerk is van oorsprong een visserskerk en dateert uit 1647. In de kerk zijn veel bezienswaardigheden o.a. een kroonluchter geschonken door Michiel de Ruyter. 

Rondvaarten...Zeehondjes kijken? Diverse rondvaartbedrijven nemen u mee naar de zandbanken rondom Vlieland. Zie daarvoor de rubriek ACTIEF op deze website.

Bezoekerscentrum de Noordwester... Vlieland kent een uitgebreid educatief centrum met een natuurhistorisch museum. Hier kunt u excursies boeken van Staatsbosbeheer en van de Noordwester. 

Zomeravondshow ... Gedurende het gehele zomerseizoen verzorgt de Vlielandse Fanfare een gezellige zomeravondshow. Vrijwel elke donderdag in de Dorpsstraat.

Sportvissen ... Vissen kan natuurlijk ook. Vanaf het strand, of aan de Waddenzee.

Buureilanden ... Gedurende het seizoen is het vrijwel dagelijks mogelijk de beide buureilanden, Texel en Terschelling te bezoeken.

JACHTHAVEN
De aanloophaven voor pleziervaartuigen op Vlieland is geliefd bij alle watersporters, en voorzien van de volgende faciliteiten:
Havenkantoor, supermarkt, douche- en toiletruimtes, muntwasserette en restaurant/snackbar. Stroom- en watervoorzieningen op de steigers en brandstof even buiten de haven.
Deze getijdehaven is in 2008 volledig vernieuwd en met 1/3 in oppervlak vergroot. 
De haven is gelegen op het meest oostelijke gedeelte van het eiland, gunstig ten opzichte van strand, bos en duin. De loopafstand naar het dorp Oost-Vlieland bedraagt plm. 1 km. 

Home